Rodzaje licencji oprogramowania – wolne i otwarte

Dziś w ramach „magisterskiej serii” Azraela przedstawiamy kontynuację tekstu Rodzaje licencji oprogramowania, umawiającego licencje zamknięte. Dziś koncentrujemy się na licencjach otwartych/wolnych.

Wolne oprogramowanie

W przeciwieństwie do zamkniętego oprogramowania, wolne oprogramowanie (ang. free software) posiada jasną definicję czym jest. Określenie to po raz pierwszy zostało oficjalnie użyte najprawdopodobniej w wiadomości, którą Richard Stallman wysłał do grupy dyskusyjnej net.unix-wizards 28 września 1983 roku, ogłaszając w niej rozpoczęcie prac nad projektem GNU. Pierwszą próbą zdefiniowania wolnego oprogramowania był Manifest GNU89 opublikowany przez Stallmana w miesięczniku Dr. Dobb’s Journal of Software Tools w marcu 1985 roku90. Napisany w celu pozyskania współpracowników i poparcia dla Projektu GNU, przez wiele lat był podstawowym filozoficznym źródłem dla ruchu wolnego oprogramowania. Obecnie najbardziej precyzyjną definicję wolnego oprogramowania można przeczytać na stronach Projektu GNU91. Jest to oficjalna definicja wg Free Software Foundation (FSF). Czytamy w niej:

Wolne oprogramowanie to kwestia wolności, nie ceny. By zrozumieć tę koncepcję, powinniśmy myśleć o «wolności słowa», a nie «darmowym piwie» [ang. «free» znaczy najczęściej «wolny», «swobodny», ale może też oznaczać «darmowy» - przyp. tłum.].

«Wolne oprogramowanie» odnosi się do prawa użytkowników do swobodnego uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, zmian i ulepszania programów. Dokładniej, mówimy o czterech rodzajach wolności użytkowników programu92:

 • Wolność uruchamiania programu, w dowolnym celu (wolność 0).
 • Wolność analizowania, jak program działa, i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp do kodu źródłowego.
 • Wolność rozpowszechniania kopii, byście mogli pomóc sąsiadom (wolność 2)
 • Wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp do kodu źródłowego.

Oprogramowanie nazywamy wolnym, jeśli wszyscy użytkownicy posiadają w pełni wszystkie te prawa. Zatem, powinniście mieć swobodę rozpowszechniania kopii programu, zmodyfikowanych bądź oryginalnych, za darmo bądź pobierając opłatę za dystrybucję, wszędzie i każdemu. Wolność robienia tego wszystkiego oznacza (między innymi), że nie musicie prosić o pozwolenie ani płacić za nie.

Wolne oprogramowanie należy wyraźnie odróżnić od freeware93. Samo udostępnianie za darmo oraz zezwolenie na redystrybucję programu nie wystarczają do nazwania danego programu wolnym.

Otwarte oprogramowanie

Pokrewnym pojęciem do wolnego oprogramowania jest otwarte oprogramowanie (open source, oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym). Określenie to zostało sformułowane 3 lutego 1998 roku, podczas burzy mózgów w Palo Alto w Kalifornii. W owej sesji brali udział Todd Anderson, Christine Peterson (z Foresight Institute), John "maddog" Hall, Larry Augustin (obaj z Linux International), Sam Ockman (z Silicon Valley Linux User’s Group), Michael Tiemann i Eric Raymond. Uczestnicy poszukiwali nowej nazwy dla wolnego oprogramowania: takiej, która by nie powodowała niejednoznaczności i nie kojarzyła się tylko z darmowym oprogramowaniem, i która by była bardziej przyjazna dla ludzi biznesu. Christine Peterson wymyśliła nazwę open source, która przez pozostałych uczestników spotkania została uznana za najlepszą.

Podobnie jak wolne oprogramowanie, także otwarte oprogramowanie ma swoją oficjalną definicję, dostępną na stronie Open Source Initiative94. Definicja OSI została oparta na Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego Oprogramowania95. Pełna treść definicji brzmi96:

Open source nie oznacza tylko dostępu do kodu źródłowego. Warunki dystrybucji oprogramowania open source muszą być zgodne z następującymi kryteriami:

 1. Swoboda redystrybucji
  Licencja nie może ograniczać swobody którejkolwiek ze stron do sprzedawania lub rozdawania oprogramowania jako elementu szerszej dystrybucji zawierającej programy z różnych źródeł. Licencja nie może wymagać pobierania honorariów lub innych opłat od takiej sprzedaży.
 2. Kod źródłowy
  Do programu musi być dołączony kod źródłowy, a licencja musi zezwalać na dystrybucję zarówno w postaci kodu źródłowego, jak i skompilowanej. Jeśli któryś produkt nie jest rozprowadzany wraz z kodem źródłowym, musi istnieć dobrze udokumentowany sposób uzyskania tego kodu źródłowego za cenę nie przekraczającą rozsądnych kosztów wykonania kopii – najlepiej poprzez darmowe pobranie z Internetu. Kod źródłowy musi być dostępny w zalecanej postaci, pozwalającej na prostą modyfikację. Nie jest dozwolone celowe gmatwanie kodu źródłowego. Formaty pośrednie, takie jak wynik działania preprocesora lub translatora, nie są dozwolone.
 3. Dzieła pochodne
  Licencja musi zezwalać na dokonywanie zmian oraz tworzenie dzieł pochodnych. Musi również umożliwiać dystrybucję takich dzieł na tych samych warunkach, jakie opisuje licencja oryginalnego oprogramowania.
 4. Spójność kodu źródłowego autora
  Licencja może ograniczać dystrybucję kodu źródłowego w zmodyfikowanej postaci tylko wtedy, jeśli dozwolona jest przy tym dystrybucja «poprawek» (ang. patch) wraz z kodem źródłowym, za pomocą których program jest potem modyfikowany w trakcie kompilacji. Licencja musi jawnie zezwalać na dystrybucję oprogramowania skompilowanego ze zmodyfikowanego kodu źródłowego. Licencja może wymagać, aby dzieła pochodne nosiły inną nazwę lub numer wersji niż oprogramowanie oryginalne.
 5. Niedozwolona dyskryminacja osób i grup
  Licencja nie może dyskryminować jakichkolwiek osób czy grup.
 6. Niedozwolona dyskryminacja obszarów zastosowań
  Licencja nie może zabraniać wykorzystywania programu w jakimś konkretnym obszarze zastosowań. Na przykład, nie może zabraniać wykorzystania programu w sposób komercyjny lub używania go do badań genetycznych.
 7. Dystrybucja licencji
  Określenie praw dołączone do programu musi obowiązywać wszystkich, którzy otrzymują oprogramowanie bez konieczności przestrzegania przez te osoby dodatkowych licencji.
 8. Licencja nie może obejmować konkretnego produktu
  Określenie praw dołączone do programu nie może zależeć od tego, że dany program stanowi część określonej dystrybucji oprogramowania. Jeśli program został pobrany z takiej dystrybucji i wykorzystywany lub rozprowadzany zgodnie z warunkami licencji, wszystkie osoby do których program trafia powinny posiadać te same prawa, które określone są dla oryginalnej dystrybucji oprogramowania.
 9. Licencja nie może ograniczać stosowania innego oprogramowania
  Licencja nie może nakładać ograniczeń na inne oprogramowanie rozprowadzane wraz z oprogramowaniem objętym licencją. Na przykład, nie może wymagać aby wszystkie inne programy rozprowadzane na tym samym nośniku były programami open source.
 10. Licencja musi być neutralna technologicznie
  Żaden punkt licencji nie może narzucać konkretnej technologii lub stylu interfejsu.

Wolne czy Otwarte?

Obie definicje w dużej mierze się pokrywają, choć definicja OSI jest znacznie bardziej sformalizowana. Zakres pokrywania się definicji FSF i OSI ilustruje Tab. 1.

Tab. 1: Porównanie definicji wg FSF i OSI. (Źródło: opracowanie własne.)
OSI
P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 9 P. 10
FSI Wolność 0 X X X X
Wolność 1 X X
Wolność 2 X X X X
Wolność 3 X X X X

Definicja FSF nic nie wspomina o możliwości dystrybucji modyfikacji tylko w postaci poprawek (p. 4 definicji OSI). Choć definicja OSI wyraźnie zakazuje nakładania wielu typów ograniczeń, to ani razu nie pada w niej słowo „wolność„. Jest to główny punkt sporny pomiędzy zwolennikami FSF i OSI. Obie definicje wyraźnie zezwalają na pobieranie opłat za dystrybucję oprogramowania i jednocześnie wymagają aby w ten sposób pozyskany program można było bezpłatnie redystrybuować. Obie definicje żądają dostarczenia kodu źródłowego programu oraz zezwolenia na jego modyfikację i dystrybucję zmodyfikowanych wersji. W praktyce niemal każdy program program open source jest jednocześnie wolnym oprogramowaniem i vice versa. FSF i OSI publikują na swoich stronach listy licencji zgodnych z ich definicjami97. OSI dodatkowo przyznaje znak „Open Source Initiative certified” („certyfikowane przez OSI”, zob. Rys. 3) wszystkim programom, których licencja jest zatwierdzona przez OSI jako zgodna z definicją oprogramowania open source98.

Znak "OSI certified".
Rys. 3: Znak "OSI certified". (Źródło: http://opensource.org/trademarks/osi-certified/)

Wg Stallmana oba terminy opisują niemal tę samą kategorię oprogramowania, ale oznaczają poglądy oparte na fundamentalnie odmiennych wartościach99. Dla niego open source to metodologia tworzenia oprogramowania, a wolne oprogramowanie to ruch społeczny. Poza tym zwraca on uwagę, że chociaż twórcom terminu open source udało się uniknąć dwuznaczności terminu free software (wolny vs darmowy), to wpadli w inną, gorszą pułapkę, bo w powszechnym mniemaniu wielu ludzi (przy zastosowaniu zwykłych reguł języka angielskiego) open source oznacza tylko możliwość obejrzenia kodu źródłowego programu, zaś ewentualna możliwość jego modyfikacji nie jest z tym pojęciem powiązana. Stallman nie uważa open source za wroga, tylko za jedno ze skrzydeł tego samego ruchu. Wrogiem dla niego jest zamknięte oprogramowanie. Zaś wg przedstawicieli ruchu open source, taka konfrontacyjna postawa Stallmana jest szkodliwa100. Otwarty kod źródłowy jest dla nich tylko sposobem na tworzenie lepszego oprogramowania. Rishab Aiyer Ghosh (członek zarządu OSI) zaproponował Free/Libre Open-Source Software (w skrócie FLOSS, ew. FOSS) jako neutralne pojęcie, bez przechylania się na którąkolwiek ze stron, ale popularność tego terminu jest niska.

Licencje wolnego oprogramowania można podzielić ze względu na obecność klauzuli copyleft. Ilustruje to Rys. 4.


Podział licencji wolnego oprogramowania.

Rys. 4: Podział licencji wolnego oprogramowania. (Źródło: opracowanie własne.)

Przypisy:

 1. R. M. Stallman, L. Lessig, J. Gay, op. cit., s. 31.
 2. http://www.math.utah.edu/ftp/pub/tex/bib/toc/dr-dobbs-1980.html#10(3):March:1985
 3. R. M. Stallman, „Czym jest Wolne Oprogramowanie?”, tłum. Grupa tłumaczy witryny Projektu GNU, http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pl.html
 4. Stallman w swojej definicji numeruje wolności od zera, tak jak programiści numerują np. zmienne przy pisaniu swoich programów.
 5. Zob. rozdz. 2.1.2.
 6. Oficjalna definicja jest dostępna na stronie OSI: http://opensource.org/docs/osd
 7. http://www.debian.org/social_contract#guidelines
 8. Polskie (nieoficjalne) tłumaczenie pochodzi z archiwalnej wersji strony OSI:
  http://www.free-soft.org/mirrors/www.opensource.org/docs/osd-polish.php
  Punkt 10 definicji: tłumaczenie własne.
 9. http://www.fsf.org/licensing/licenses/
  http://www.opensource.org/licenses/category
 10. http://www.opensource.org/docs/certification_mark.html
 11. http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html
 12. http://opensource.org/history

Autor: Przemysław Kulczycki

Komentarze są prywatnymi opiniami dodających je osób. Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi. Komentarze obraźliwe oraz obniżające poziom serwisu będą usuwane. Więcej w regulaminie komentowania.

6 komentarzy

 1. Sławek 2 lipca 2009 o godz. 11:23 #

  Nie pojawia się nawet wzmianka, czym ta klauzula Copyleft jest. Oczywiście dla nas to żaden problem. Jednak zwykły śmiertelnik zacznie się zastanawiać czym to jest.

 2. slotwek 2 lipca 2009 o godz. 21:24 #

  A o co chodzi w Rysunku 4? Nie ma w zmianki w tekscie i wyglada jakby sie on tam dostal przez przypadek.

  I przy okazji to omawiamy, a nie "umawiamy" rodzaje licencji (patrz tytul – drobna literowka).

  Pozdrawiam

  • Azrael Nightwalker 2 lipca 2009 o godz. 23:16 #

   "A o co chodzi w Rysunku 4? Nie ma w zmianki w tekscie i wyglada jakby sie on tam dostal przez przypadek."

   A ostatnie zdanie przed rysunkiem widziałeś? :)

 3. wolvverine 13 września 2009 o godz. 21:05 #

  brak omówienia: Yahoo! Public License (YPL)

(wymagane)
URI
Uwaga! Niektóre komentarze, m.in. te dodane przez niezalogowanych i nowych użytkowników, są ręcznie moderowane. Jeśli Twój komentarz nie ukaże się od razu, nie dodawaj go ponownie, tylko cierpliwie poczekaj na akceptację.

Literówki najlepiej zgłaszać mailem: sirmacik@jakilinux.org!

W komentarzach możesz używać prostych znaczników HTML. Przykłady:
 • Link: <a href="jaklinux.org">Linux dla każdego</a>,
 • Wytłuszczenie: <strong>tekst pogrubiony</strong>,
 • Kursywa: <em>tekst pochylony</em>,
 • Przekreślenie: <del>tekst przekreślony</del>,
 • Kod: <code>printf("blok kodu");</code>,
 • Cytat: <blockquote>cytat</blockquote>
Uwaga: jeśli dodasz nieznany znacznik, będzie on niewidoczny, gdyż system filtruje takie znaczniki.